Privacyverklaring

Je gegevens worden respectvol, zorgzaam en vertrouwelijk behandeld

Om goede zorg te verlenen, deel je in vertrouwen informatie met ons. In deze privacyverklaring informeren we je duidelijk en transparant over welke gegevens we van jou verzamelen, met welk doel, en hoe ze respectvol en veilig bewaard worden. Als je aanmeldt via onze website of via mail, dan gebruiken we jouw gegevens om opnieuw contact met je op te nemen. Je gegevens worden alleen doorgestuurd naar de betrokken therapeuten binnen de groepspraktijk tenzij je er uitdrukkelijk mee instemt om deze ook door te geven aan therapeuten buiten onze groepspraktijk.

Welke persoonsgegevens verzamelen we over jou?

Bij een aanmelding via de website of via mail vragen we volgende persoonsgegevens op:

  • Voor- en achternaam, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres.
  • Mutualiteit
  • Gegevens over je gezondheid
  • Als je de website bezoekt: IP-adres (het adres vanaf waar de website is bezocht) en gegevens over je activiteiten op de website.

Tijdens de begeleiding houden we ook persoonlijke gegevens over jou en je gezondheid bij in een dossier. We verzamelen soms gegevens over je familieleden, enkel als dat relevant is voor de behandeling. We houden ook financiële gegevens bij.

Waarom verzamelen we die gegevens?

Je gegevens gebruiken we om contact met je op te nemen en om dienstverlening te kunnen uitvoeren. Gegevens over jou en je gezondheid worden specifiek bewaard om goede zorg te kunnen verlenen. Financiële informatie wordt alleen bijgehouden om prestaties te kunnen aanrekenen. 

De gegevens worden verzameld en bewaard op basis van de behandelrelatie tussen jou en ons en na jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor. Telefonisch gedeelde informatie wordt niet schriftelijk vastgelegd.

In het uitzonderlijke geval waarin een cliënt een klacht of schadegeval zou hebben, kunnen we ook gegevens over de gezondheid verwerken om de klacht of het schadegeval adequaat te kunnen opvolgen.

Delen we gegevens met derden?

De gegevens die we van en over jou hebben, vallen in principe onder het beroepsgeheim. We delen alleen gegevens met anderen als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:

  • Therapeuten binnen de groepspraktijk
  • Als dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners, zoals je huisarts, met het CLB, andere behandelaars,…)
  • Als we daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht zijn (bv. met de overheid, de mutualiteit, verzekeringsinstantie,…)
  • Boekhouder, deze heeft inzage in eventuele facturen met adresgegevens
  • Websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren
  • Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens op de website. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt.

Je gegevens worden in geen enkel geval verkocht aan anderen, ook niet voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij zijn wettelijk verplicht onze administratie (persoonsgegevens, facturatie,…) zeven jaar te bewaren. De dossiers worden 10 jaar bewaard. Op die manier kunnen we jou bij een heraanmelding opnieuw efficiënt verder helpen. Medische dossiers worden 30 jaar bewaard.

Wat doen we met je persoonlijke dossier?

Bij de start van een begeleiding onderteken je een document waarin je verklaart dat je akkoord gaat met deze privacyverklaring.

Alle therapeuten die in deze groepspraktijk werken, houden zich aan het beroepsgeheim. Jouw dossier bestaat uit papieren documenten die we in een afgesloten ruimte bewaren, of bestaan uit documenten die op de pc van de therapeut worden bewaard. Deze pc’s zijn niet toegankelijk voor anderen en beveiligd met een paswoord. Je dossier kan ook besproken worden op de intervisiebijeenkomsten binnen onze praktijk of mits jouw uitdrukkelijke toestemming met andere hulpverleners.

Je gegevens zijn goed beveiligd

Wij beschermen je gegevens op een correcte manier. Gegevens die je ons toevertrouwt via de website worden niet online opgeslagen. Onze computers zijn met passende technische maatregelen beveiligd en de website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje.

Wil je gegevens inkijken, laten aanpassen of laten verwijderen?

Neem contact op met je therapeut. Je kan ons dan vragen om gegevens in te kijken, aan te passen of te laten verwijderen. Wij brengen dit voor jou in orde binnen de wettelijke termijn.

Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je ook bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Belgische privacy commissie.

Wie is verantwoordelijk voor de verzameling en bewaring van je gegevens?

De verantwoordelijke voor de verzameling en bewaring van je gegevens is je behandelende therapeut. Elke medewerker in de praktijk is voor zijn of haar eigen cliënteel eindverantwoordelijke en verbindt er zich dus toe alle gegevens correct te verzamelen en te bewaren zoals vermeld in deze privacyverklaring.

De contactgegevens van je therapeut kan je vinden op onze website www.deparelvissers.be

Heb je tips, vragen of andere feedback?

Neem ook dan contact op via:

Groepspraktijk De Parelvissers,

Praktijkverantwoordelijke: Kim Meulemans, Haasroodsestraat 6, 3052 Blanden

kim.meulemans@deparelvissers.be